Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Розгон Анатолiй Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 05.12.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01033 м.Київ вул. Саксаганського 67
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 04012750
5. Міжміський код та телефон, факс 044 287-12-44 044 287-12-44
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.12.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://04012750.smida.gov.ua в мережі Інтернет 05.12.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 04.12.2018 5075 36575 13.9 http://04012750.smida.gov.ua
Зміст інформації:
Рiшення прийнато 04.12.2018р. Орган, що прийняв рiшення: Наглядова рада ПАТ "Трест "Київелектромонтаж". Прийнято рiшення: надати згоду на укладання значного правочину та уповноважити голову правлiння-керуючого Товариства Розгона А.М. укласти (пiдписати) вiд iменi Товариства договiр купiвлi-продажу нерухомого майна: складськi будiвлi (в лiт.Е,Ж,З), що знаходяться за адресою: мiсто Київ, вул.Медова, будинок 3, за цiною не нижче 5075246 гривень, та з визначенням iнших умов на власний розсуд. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 36575 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 13,9%.