Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння-керуючий       Розгон Анатолiй Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 23.10.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01033 м.Київ вул. Саксаганського, 67
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 04012750
5. Міжміський код та телефон, факс 044 287-12-44
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.10.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://04012750.smida.gov.ua в мережі Інтернет 23.10.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 23.10.2018 3836 36575 10.5 http://04012750.smida.gov.ua
Зміст інформації:
Рiшення прийнато 22.10.2018р. Орган, що прийняв рiшення: Наглядова рада ПАТ "Трест "Київелектромонтаж". Прийнято рiшення: надати згоду на укладання значного правочину та уповноважити голову правлiння-керуючого Товариства Розгона А.М. укласти (пiдписати) вiд iменi Товариства договiр купiвлi-продажу нерухомого майна: нежилого будинку в цiлому - адмiнiстративного, що розташований за адресою: мiсто Київ, проспект Перемоги, будинок № 60/2, лiтера А, за цiною не нижче 3836036 гривень, та з визначенням iнших умов на власний розсуд. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 36575 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 10,5%.