Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння-керуючий       Розгон Анатолiй Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 17.10.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01033 м.Київ Саксаганського, 67
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 04012750
5. Міжміський код та телефон, факс 044 2871244
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://04012750.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 16.10.2018 60000 36575 164
Зміст інформації:
Рiшення прийнято 16.10.2018р. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв ПАТ “Трест «Київелектромонтаж». Прийнято рiшення: Надати попередню згоду головi правлiння-керуючому Розгону А.М. або особi, що виконуватиме його повноваження, на вчинення значних правочинiв (договорiв, контрактiв) стосовно виконання будь-яких електромонтажних, пусконалагоджувальних, ремонтних та iнших будiвельних робiт, з вартiстю кожного правочину не бiльше 30 000 000 (тридцять мiльйонiв) гривень, з граничною сукупною вартiстю таких значних правочинiв не бiльше 60 000 000,00 (шiстдесят мiльйонiв) гривень протягом одного року з дати прийняття цього рiшення. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 36575 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 164%.