Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння-керуючий       Розгон Анатолiй Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 24.05.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Трест "Київелектромонтаж"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01033 Київ вул. Саксаганського, 67
4. Код за ЄДРПОУ 04012750
5. Міжміський код та телефон, факс 044 2271244 044 2271244
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://04012750.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 25.05.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.05.2018 обрано Голова Наглядової Ради Онопрiєнко Олександр Васильович
0
Зміст інформації:
24 травня 2018 року Наглядовою радою ПАТ "Трест "Київелектромонтаж" (Протокол Наглядової ради № 4/2018 вiд 24.05.2018 року) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства: обрано на посаду Голови Наглядової Ради Онопрiєнка Олександра Васильовича. Посадову особу обрано на пiдставi рiшення Наглядової ради вiд 24.05.2018 року. Особу обрано до проведення наступних рiчних зборiв акцiонерiв. Посади, якi займала особа протягом останнiх 5 рокiв: Начальник управлiння Департаменту безпеки ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», Голова Наглядової Ради ПАТ "Трест "Київелектромонтаж. Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.