Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння-керуючий       Розгон Анатолiй Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 18.05.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Трест "Київелектромонтаж"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01033 Київ вул. Саксаганського, 67
4. Код за ЄДРПОУ 04012750
5. Міжміський код та телефон, факс 044 2271244 044 2271244
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://04012750.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 21.05.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.05.2018 припинено повноваження Голова Наглядової Ради Онопрiєнко Олександр Васильович
0
Зміст інформації:
18 травня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Трест "Київелектромонтаж" прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства: припинити повноваження Голови Наглядової Ради, посадової особи - Онопрiєнка Олександра Васильовича. Припинення повноважень вiдбулось за рiшенням загальних зборiв. Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду члена Наглядової Ради ПАТ "Трест "Київелектромонтаж" з 19.05.2017 року, Голови Наглядової Ради ПАТ "Трест "Київелектромонтаж" з 06.06.2017 року. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
18.05.2018 припинено повноваження Член Наглядової Ради Гончаренко Микола Петрович
0
Зміст інформації:
18 травня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Трест "Київелектромонтаж" прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства: припинити повноваження Члена Наглядової Ради, посадової особи -Гончаренка Микола Петровича. Припинення повноважень вiдбулось за рiшенням загальних зборiв. Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду члена Наглядової Ради ПАТ "Трест "Київелектромонтаж" з 19.05.2017 року. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
18.05.2018 припинено повноваження Член Наглядової Ради Деревянко Лариса Казимирiвна
0
Зміст інформації:
18 травня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Трест "Київелектромонтаж" прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства: припинити повноваження Члена Наглядової Ради, посадової особи - Деревянко Лариси Казимирiвни. Припинення повноважень вiдбулось за рiшенням загальних зборiв. Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду члена Наглядової Ради ПАТ "Трест "Київелектромонтаж" з 19.05.2017 року. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
18.05.2018 припинено повноваження Член Наглядової Ради Нацевич Валентина Григорiвна
0
Зміст інформації:
18 травня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Трест "Київелектромонтаж" прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства: припинити повноваження Члена Наглядової Ради, посадової особи -Нацевич Валентини Григорiвни. Припинення повноважень вiдбулось за рiшенням загальних зборiв. Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду члена Наглядової Ради ПАТ "Трест "Київелектромонтаж" з 19.05.2017 року. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
18.05.2018 припинено повноваження Член Наглядової Ради Катриченко Юрiй Олексiйович
0
Зміст інформації:
18 травня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Трест "Київелектромонтаж" прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства: припинити повноваження Члена Наглядової Ради, посадової особи - Катриченка Юрiя Олексiйовича. Припинення повноважень вiдбулось за рiшенням загальних зборiв. Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду члена Наглядової Ради ПАТ "Трест "Київелектромонтаж" з 19.05.2017 року. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
18.05.2018 обрано член Наглядової Ради Онопрiєнко Олександр Васильович
0
Зміст інформації:
18 травня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Трест "Київелектромонтаж" було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства: обрано на посаду члена Наглядової Ради -Онопрiєнка Олександра Васильовича - представника юридичної особи-акцiонера БАКЛЕРОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД. Посадову особу обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв вiд 18.05.2018 року. Особу обрано до проведення наступних рiчних зборiв акцiонерiв. Посади, якi займала особа протягом останнiх 5 рокiв: Начальник управлiння Департаменту безпеки ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», Голова Наглядової Ради ПАТ "Трест "Київелектромонтаж". Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
18.05.2018 обрано член Наглядової Ради Гончаренко Микола Петрович
0
Зміст інформації:
18 травня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Трест "Київелектромонтаж" було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства: обрано на посаду члена Наглядової Ради - Гончаренка Миколу Петровича - незалежного директора. Посадову особу обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв вiд 18.05.2018 року. Особу обрано до проведення наступних рiчних зборiв акцiонерiв. Посади, якi займала особа протягом останнiх 5 рокiв: Начальник вiддiлу економiчної безпеки ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна», директор ТОВ "Мiсто Слави", член Наглядової Ради ПАТ "Трест "Київелектромонтаж". Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
18.05.2018 обрано член Наглядової Ради Деревянко Лариса Казимирiвна
0
Зміст інформації:
18 травня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Трест "Київелектромонтаж" було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства: обрано на посаду члена Наглядової Ради -Деревянко Ларису Казимирiвну -представника юридичної особи-акцiонера ТОВ "Свiтлобуд-Iнвест". Посадову особу обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв вiд 18.05.2018 року.Особу обрано до проведення наступних рiчних зборiв акцiонерiв. Посади, якi займала особа протягом останнiх 5 рокiв: директор ТОВ " КСУ "Котломонтаж-23", член Наглядової Ради ПАТ "Трест "Київелектромонтаж". Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
18.05.2018 обрано член Наглядової Ради Нацевич Валентина Григорiвна
0
Зміст інформації:
18 травня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Трест "Київелектромонтаж" було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства: обрано на посаду члена Наглядової Ради - Нацевич Валентину Григорiвну, незалежного директора. Посадову особу обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв вiд 19.05.2018 року. Особу обрано до проведення наступних рiчних зборiв акцiонерiв. Посади, якi займала особа протягом останнiх 5 рокiв: з 2010 року по 2012 рiк працювала на посадi головного iнспектора аналiтичного вiддiлу Департаменту боротьби з контрабандою, аналiзу ризикiв та протидiї корупцiї Державної митної служби України, м. Київ; з 2012 року по 2013 рiк працювала на посадi заступника голови Благодiйного фонду «Розвиток рiдного Подiлля», м. Хмельницький; з 2013 року по 2014 рiк працювала на посадi помiчника-консультанта народного депутата України, VIIскликання, м. Київ; з 2014 року працювала на посадi помiчника-консультанта народного депутата України, VIIIскликання, м. Київ, член Наглядової Ради ПАТ "Трест "Київелектромонтаж". Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.
18.05.2018 обрано член Наглядової Ради Катриченко Юрiй Олексiйович
0
Зміст інформації:
18 травня 2018 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Трест "Київелектромонтаж" було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства: обрано на посаду члена Наглядової Ради - Катриченка Юрiя Олексiйовича-представника юридичної особи-акцiонера ПрАТ «ХК «Київмiськбуд». Посадову особу обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв вiд 18.05.2018 року. Особу обрано до проведення наступних рiчних зборiв акцiонерiв. Посади, якi займала особа протягом останнiх 5 рокiв: Директор департаменту з управлiння майном та активами ПрАТ "ХК "Київмiськбуд", член Наглядової Ради ПАТ "Трест "Київелектромонтаж". Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.