Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння-керуючий       Розгон Анатолiй Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 13.12.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Трест "Київелектромонтаж"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01033 Київ вул. Саксаганського, 67
4. Код за ЄДРПОУ 04012750
5. Міжміський код та телефон, факс 044 2271244 044 2271244
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.12.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 223 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://04012750.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 14.12.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 13.12.2017 8125.8 33509 24.2
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину - 13.12.2017року. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада ПАТ “Трест «Київелектромонтаж». Предмет правочину – задоволення вимог iпотекодержателя. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 8125.8 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 33509 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 24,2%.