Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння-керуючий       Розгон Анатолiй Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 20.11.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПАТ "Трест "Київелектромонтаж"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01033 Київ Саксаганського, 67
4. Код за ЄДРПОУ 04012750
5. Міжміський код та телефон, факс 044 2271244 044 2271244
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.11.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://04012750.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 20.11.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
17.11.2017 обрано Голова правлiння-керуючий Розгон Анатолiй Миколайович
0
Зміст інформації:
17 листопада 2017 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 17.11.2017 р.) прийнято рiшення щодо змiни складу посадових осiб Товариства: обрано посадову особу – Голову правлiння-керуючого Розгона Анатолiя Миколайовича. Посадова особа була обрана на вакантну посаду. Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу обрано строком на 5 рокiв. Посади якi займала особа протягом останнiх 5 рокiв: Член правлiння ПАТ «Трест «Київелектромонтаж», начальник СМУ-5 ПАТ «Трест «Київелектромонтаж» . Згоду на розкриття паспортних даних посадової особи не надано.
17.11.2017 обрано Член правлiння Веремiєнко Андрiй Володимирович
0.012
Зміст інформації:
17листопада 2017 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 17.11.2017 р.) прийнято рiшення щодо змiни складу посадових осiб Товариства: обрати посадову особу – Члена правлiння Веремiєнка Андрiя Володимировича. Посадова особа була обрана на вакантну посаду. Особа володiє часткою 0.012% у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу обрано термiном на 5 рокiв. Посади якi займала особа протягом останнiх 5 рокiв: головний iнженер СМУ-2 ПАТ «Трест «Київелектромонтаж». Згоду на розкриття паспортних даних посадової особи не надано.
17.11.2017 обрано Член Правлiння Бондаренко Юрiй Вiкторович
0
Зміст інформації:
17 листопада 2017 року Загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 17.11.2017 р.) прийнято рiшення щодо змiни складу посадових осiб Товариства: обрати посадову особу – Члена правлiння Бондаренко Юрiя Вiкторовича. Посадова особа була обрана на вакантну посаду. Особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу обрано строком на 5 рокiв. Посади якi займала особа протягом останнiх 5 рокiв: головний iнженер СМУ-5 ПАТ «Трест «Київелектромонтаж». Згоду на розкриття паспортних даних посадової особи не надано.