Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння-керуючий       Розгон Анатолiй Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 20.11.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Трест "Київелектромонтаж"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01033 Київ вул. Саксаганського, 67
4. Код за ЄДРПОУ 04012750
5. Міжміський код та телефон, факс 044 2271244 044 2271244
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.11.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://04012750.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 20.11.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 17.11.2017 7262 33509 21.7
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину - 17.11.2017року. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв ПАТ “Трест «Київелектромонтаж». Предмет правочину – договiр iпотеки. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 7262 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 33509 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 21,7%.
2 17.11.2017 6365 33509 19
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину - 17.11.2017року. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв ПАТ “Трест «Київелектромонтаж». Предмет правочину – договiр поставки. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: 6365 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 33509 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 19%.