Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 08.04.2010
Дата публікації 16.04.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство “Київелектромонтаж”
Юридична адреса* 01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 67.
Керівник* Лога Вячеслав Васильович - Голова правління-керуючий. Тел: 0442871244
E-mail* trest_kem@voliacable.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ВАТ "Київелектромонтаж" повідомляє про зміни в порядку денному загальних зборів акціонерів ВАТ "Київелектромонтаж", що відбудуться 22.04.2010 року о 15.00 за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 67. Початок реєстрації о 13.30. Закінчення реєстрації о 14.45. Дата складання переліку акціонерів (реєстру акціонерів), які мають право на участь у загальних зборах, 22 квітня 2010року.
Порядок денний:
1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Про затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009рік та основні напрямки роботи у 2010 році.
5. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2009 рік.
6. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства, річних звітів та балансу Товариства за 2009 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2009 рік.
8. Про затверження фінансового плану Товариства на 2010 рік.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
З матеріалами щодо питань порядку денного можна ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 67.
Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів опубліковано від 09.04.2010 , № 50 газети "Хрещатик " та в № 63 від 08.04.2010р газети "Бюлетень Цінні Папери України".
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління-керуючий Лога Вячеслав Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.04.2010
(дата)