Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 05.03.2010
Дата публікації 11.03.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство “Київелектромонтаж”
Юридична адреса* 01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 67.
Керівник* Лога Вячеслав Васильович - Голова правління-керуючий. Тел: 0442871244
E-mail* trest_kem@voliacable.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ВАТ “Київелектромонтаж” повідомляє, що 22.04.2010 року о 15-00 відбудуться загальні збори акціонерів ВАТ “ Київелектромонтаж” за адресою: м.Київ, вул. Саксаганського, 67.
Початок реєстрації о 13.30. Закінчення реєстрації 14.45.
Дата складення переліку акціонерів (реєстру акціонерів), які мають право на участь у загальних зборах – 22 квітня 2010 року.
Порядок денний:
1. Основні підсумки роботи товариства за 2009 рік.
2. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2009 рік.
3. Затвердження результатів господарсько-фінансової діяльності за 2009 рік та розподіл прибутку (покриття збитків).
З матеріалами щодо питань порядку денного можна ознайомитися за адресою: м.Київ, вул. Саксаганського,67.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн):
Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 77533 85570
Основні засоби 10503 12271
Довгострокові фінансові інвестиції 964 964
Запаси 5541 6899
Сумарна дебіторська заборгованість 59604 64852
Грошові кошти та їх еквіваленти 921 584
Нерозподілений прибуток 13069 19819
Власний капітал 40894 40894
Статутний капітал 764 764
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 22806 24093
Чистий прибуток (збиток) -5484 6332
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3056400 3056400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 968 1412

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетені Цінні папери України № 41 від 05.03.2010 р та у газеті “Хрещатик” № 32 від 05.03.2010 р.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління-керуючий Лога В.В.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління-керуючий Лога Вячеслав Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.03.2010
(дата)