Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 16.10.2018
Дата публікації 25.09.2018 12:02:57
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Трест “Київелектромонтаж”
Юридична адреса* 01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 67.
Керівник* Розгон Анатолій Миколайович - Голова правління-керуючий. Тел: (044) 227-12-44
E-mail* 04012750@fopsea.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПАТ “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”

 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ПАТ “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”!

ПАТ “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ” (повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”, адреса місцезнаходження 01033, м.Київ, вулиця Саксаганського, будинок 67) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 16 жовтня 2018 року за адресою: м.Київ, вул. Саксаганського, б. 67, приміщення актового залу. Початок зборів о 12-30 год. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в загальних зборах акціонерів проводиться 16 жовтня 2018 року за місцем проведення зборів акціонерів. Початок реєстрації в 11-30 год. Закінчення реєстрації в 12-15 год. Перелік  акціонерів,  які  мають  право на участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 09 жовтня 2018 р.

 

Перелік питань включених до порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: "Обрати Матух Вікторію Вікторівну головою лічильної комісії, обрати Нітченко Тетяну Володимирівну та Помазанко Лесю Миколаївну членами лічильної комісії.

  1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: "Обрати головою загальних зборів Скринніка Сергія Миколайовича, обрати секретарем загальних зборів Войну Ольгу Андріївну. Уповноважити голову загальних зборів Скринніка Сергія Миколайовича та секретаря загальних зборів Войну Ольгу Андріївну підписати протокол цих загальних зборів акціонерів.”

  1. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів та голосування на зборах.

Проект рішення: "Затвердити регламент проведення загальних зборів та голосування на зборах згідно “Положення про загальні збори”.

  1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Проект рішення: "Надати згоду голові правління-керуючому Розгону А.М. або особі, що виконуватиме його повноваження, на вчинення значного правочину - договору підряду за результатами торгів (тендеру) з Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськсвітло» з вартістю не більше 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень.

  1. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Надати попередню згоду голові правління-керуючому Розгону А.М. або особі, що виконуватиме його повноваження, на вчинення значних правочинів (договорів, контрактів) стосовно виконання будь-яких електромонтажних, пусконалагоджувальних, ремонтних та інших будівельних робіт, з вартістю кожного правочину не більше 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень, з граничною сукупною вартістю таких значних правочинів не більше 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://04012750.smida.gov.ua. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень щодо питань порядку денного, акціонери можуть з понеділка по п'ятницю з 09-00 до 17-00 за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Саксаганського, 67, ІІ-й поверх, приймальня Голови Правління) звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Война Ольга Андріївна. Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для уповноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. Телефон для довідок: (044) 287-12-44.

Також нагадуємо, що згідно Закону України "Про депозитарну систему України" право голосу на загальних зборах мають тільки ті акціонери, які уклали договори з депозитарною установою про обслуговування своїх рахунків  в цінних паперах.

 

Наглядова рада ПАТ “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”    

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління-керуючий Розгон Анатолій Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.09.2018
(дата)