Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 18.05.2018
Дата публікації 17.04.2018 14:49:12
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Трест “Київелектромонтаж”
Юридична адреса* 01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 67.
Керівник* Розгон Анатолій Миколайович - Голова правління-керуючий. Тел: (044) 227-12-44
E-mail* 04012750@fopsea.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ПАТ “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”!

ПАТ “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ” (повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”, адреса місцезнаходження 01033, м.Київ, вулиця Саксаганського, будинок 67) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 травня 2018 року за адресою: м.Київ, вул. Саксаганського, б. 67, приміщення актового залу. Початок зборів о 13-30 год. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в загальних зборах акціонерів проводиться 18 травня 2018 року за місцем проведення зборів акціонерів. Початок реєстрації в 12-15 год. Закінчення реєстрації в 13-15 год. Перелік  акціонерів,  які  мають  право на участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 14 травня 2018 р.

Перелік питань включених до проекту порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
 3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів та голосування на зборах.
 4. Затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
 6. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
 8. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства  за 2017 рік.
 9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
 10. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 11. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік.
 12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
 13. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
 14. Затвердження умов цивільно-правових угод з членами Наглядової ради. Визначення особи, яка уповноважується на підписання зазначених угод.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://04012750.smida.gov.ua. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень щодо питань порядку денного, акціонери можуть з понеділка по п'ятницю з 09-00 до 17-00 за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Саксаганського, 67, ІІ-й поверх, приймальня Голови Правління) звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Война Ольга Андріївна. Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для уповноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. Телефон для довідок: (044) 287-12-44.

Також нагадуємо, що згідно Закону України "Про депозитарну систему України" право голосу на загальних зборах мають тільки ті акціонери, які уклали договори з депозитарною установою про обслуговування своїх рахунків  в цінних паперах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

 

Період

Звітний (2017р.)

Попередній

(2016р.)

Усього активів

36575

33509

Основні засоби (за залишковою вартістю)

5983

8181

Запаси

3034

2515

Сумарна дебіторська заборгованість

16372

19308

Гроші та їх еквіваленти

4097

1315

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

4731

-5105

Власний капітал

21651

16920

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

764

764

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

14924

16589

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

4731

-5105

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3056400

3056400

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

1,55

-1,67

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в виданні Відомості «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», номер 72 (2825) від 16.04.2018 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління-керуючий Розгон Анатолій Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.04.2018
(дата)