Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 17.11.2017
Дата публікації 31.10.2017 10:20:12
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Трест “Київелектромонтаж”
Юридична адреса* 01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 67.
Керівник* Розгон Анатолій Миколайович - Тимчасово виконуючий обов'язки голови правління-керуючого. Тел: (044) 227-12-44
E-mail* 04012750@fopsea.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ 
ПАТ “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”!

ПАТ “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ” (повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”, адреса місцезнаходження 01033, м.Київ, вулиця Саксаганського, будинок 67) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 листопада 2017 року за адресою: м.Київ, вул. Саксаганського, б. 67, приміщення актового залу. Початок зборів о 13-30 год. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в загальних зборах акціонерів проводиться 17 листопада 2017 року за місцем проведення зборів акціонерів. Початок реєстрації в 11-30 год.  Закінчення реєстрації в 13-15 год. Перелік  акціонерів,  які  мають  право на участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 13 листопада 2017 р. 

Перелік питань включених до порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: "Обрати Михайлик Лесю Віталіївну головою лічильної комісії, обрати Нітченко Тетяну Володимирівну та Матух Вікторію Вікторівну членами лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: "Обрати головою загальних зборів Скринніка Сергія Миколайовича, обрати секретарем загальних зборів Войну Ольгу Андріївну. Уповноважити голову загальних зборів Скринніка Сергія Миколайовича та секретаря загальних зборів Войну Ольгу Андріївну підписати протокол цих загальних зборів акціонерів.”
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів та голосування на зборах.
Проект рішення: "Затвердити регламент проведення загальних зборів та голосування на зборах згідно “Положення про загальні збори”.
4. Обрання голови правління-керуючого ПАТ “Трест “Київелектромонтаж”.
Проект рішення: "Обрати головою правління-керуючим ПАТ “Трест “Київелектромонтаж” Розгона Анатолія Миколайовича.
5. Обрання окремих членів правління ПАТ “Трест “Київелектромонтаж”.
Проект рішення: "Обрати членами правління ПАТ “Трест “Київелектромонтаж”: Веремієнка Андрія Володимировича, Бондаренка Юрія Вікторовича.
6. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.
Проект рішення: "Надати згоду на вчинення значного правочину - договору поставки з ТОВ «ФОРБС ЕНД МАНХЕТТЕН УКРАЇНА».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://04012750.smida.gov.ua. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень щодо питань порядку денного, акціонери можуть з понеділка по п'ятницю з 09-00 до 17-00 за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Саксаганського, 67, ІІ-й поверх, приймальня Голови Правління) звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Война Ольга Андріївна. Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для уповноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. Телефон для довідок: (044) 287-12-44. 
Також нагадуємо, що згідно Закону України "Про депозитарну систему України" право голосу на загальних зборах мають тільки ті акціонери, які уклали договори з депозитарною установою про обслуговування своїх рахунків  в цінних паперах.

Наглядова рада ПАТ “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”. 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Тимчасово виконуючий обов'язки голови правління-керуючого Розгон Анатолій Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 31.10.2017
(дата)