Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 19.05.2017
Дата публікації 05.05.2017 14:32:43
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Трест “Київелектромонтаж”
Юридична адреса* 01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 67.
Керівник* Черниш Павло Миколайович - Голова правління-керуючий. Тел: (044) 227-12-44
E-mail* 04012750@fopsea.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ПАТ “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”!

 

ПАТ “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ” (повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”, адреса місцезнаходження 01033, м.Київ, вулиця Саксаганського, будинок 67) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 травня 2017 року за адресою: м.Київ, вул. Саксаганського, б. 67, приміщення актового залу. Початок зборів о 13-30 год. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в загальних зборах акціонерів проводиться 19 травня 2017 року за місцем проведення зборів акціонерів. Початок реєстрації в 11-30 год.  Закінчення реєстрації в 13-15 год. Перелік  акціонерів,  які  мають  право на участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 15 травня 2017 р.

Перелік питань включених до проекту порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: "Обрати Михайлик Л. В. головою лічильної комісії, обрати Нітченко Т.В. та Матух В.В. членами лічильної комісії. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на цих Загальних зборах та на всіх наступних Загальних зборах акціонерів Товариства: бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), після його здачі акціонером лічильній комісії, засвідчується у верхній частині бюлетеня підписом Голови лічильної комісії, із зазначенням прізвища та ініціалів Голови лічильної комісії.

 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Скринніка С.М., обрати секретарем загальних зборів Войну О.А. Уповноважити голову загальних зборів Скринніка С.М. та секретаря загальних зборів Войну О.А. підписати протокол цих загальних зборів акціонерів.

 1. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів та голосування на зборах.

Проект рішення: "Затвердити регламент проведення загальних зборів та голосування на зборах згідно “Положення про загальні збори”.

 1. Затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та основні напрями роботи у 2017 році.

Проект рішення: "Затвердити звіт правління Товариства."

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: Діяльність правління визнати задовільною.

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2016 рік.

 1. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Покриття збитків - за рахунок резервного капіталу.

 1. Прийняття нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

 1. Прийняття нової редакції Положення про Загальні збори Товариства.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства.

 1. Прийняття нової редакції Положення про Правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.

 1. Прийняття нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення: затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ “Трест КЕМ” у повному складі.

 1. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: обрання проводиться шляхом кумулятивного голосування.

 1. Затвердження умов цивільно-правових угод з членами Наглядової ради. Визначення особи, яка уповноважується на підписання зазначених угод.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових угод з членами Наглядової ради. Уповноважити на підписання зазначених угод голову правління-керуючого Товариства.

 1. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів  Ревізійної комісії ПАТ “Трест КЕМ” у повному складі.

 1. Обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: обрання проводиться шляхом кумулятивного голосування.

 1. Затвердження умов цивільно-правових угод з членами Ревізійної комісії. Визначення особи, яка уповноважується на підписання зазначених угод.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових угод з членами Ревізійної комісії. Уповноважити на підписання зазначених угод голову правління-керуючого Товариства.

18. Уповноваження голови правління-керуючого створити нову юридичну особу.

Проект рішення: Уповноважити голову правління-керуючого створити нову юридичну особу в організаційно-правовій формі - товариство з обмеженою відповідальністю, на власний розсуд визначити найменування нової юридичної особи, її місцезнаходження, редакцію статуту та вчинити інші необхідні дії  для проведення реєстрації з правом передоручення.

19. Визначення порядку формування статутного капіталу нової юридичної особи.

Проект рішення: Уповноважити голову правління-керуючого сформувати статутний капітал нової юридичної особи з майна та/або грошей Товариства з граничною сумою 70 млн. грн. на розсуд голови правління-керуючого.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://04012750.smida.gov.ua. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень щодо питань порядку денного, акціонери можуть з понеділка по п'ятницю з 09-00 до 17-00 за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Саксаганського, 67, ІІ-й поверх, приймальня Голови Правління) звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Война Ольга Андріївна. Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для уповноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. Телефон для довідок: (044) 287-12-44.

Також нагадуємо, що згідно Закону України "Про депозитарну систему України" право голосу на загальних зборах мають тільки ті акціонери, які уклали договори з депозитарною установою про обслуговування своїх рахунків  в цінних паперах.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

 

Період

Звітний (2016р.)

  Попередній (2015р.)

Усього активів

33509

36385

Основні засоби

8181

6908

Довгострокові фінансові інвестиції

500

500

Запаси

2515

2761

Сумарна дебіторська заборгованість

19308

24643

Грошові кошти та їх еквіваленти

1315

106

Нерозподілений прибуток (збиток)

-5105

-7397

Власний капітал

16920

22025

Статутний капітал

764

764

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

16589

14360

Чистий прибуток (збиток)

-5105

-7397

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3056400

3056400

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

386

443

Наглядова рада ПАТ “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”.

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління-керуючий Черниш Павло Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.05.2017
(дата)