Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 20.10.2016
Дата публікації 19.09.2016 16:48:46
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Трест “Київелектромонтаж”
Юридична адреса* 01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 67.
Керівник* Черниш Павло Миколайович - Голова правління-керуючий. Тел: (044) 227-12-44
E-mail* 04012750@fopsea.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”!

ПАТ “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ” (повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”, адреса місцезнаходження 01033, м.Київ, вулиця Саксаганського, будинок 67) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 жовтня 2016 року за адресою: м.Київ, вул. Саксаганського, б. 67, приміщення актового залу. Початок зборів о 14-30 год. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в загальних зборах акціонерів проводиться 20 жовтня 2016 року за місцем проведення зборів акціонерів. Початок реєстрації в 12-30 год.  Закінчення реєстрації в 14-15 год. Перелік  акціонерів,  які  мають  право на участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 13 жовтня 2016 р. 

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 
Проект рішення: "Обрати Михайлик Л. В. головою лічильної комісії, обрати Нітченко Т.В. та Матух В.В. членами лічильної комісії."
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: "Обрати головою загальних зборів Скринніка С.М., обрати секретарем загальних зборів Войну О.А.”
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів та голосування на зборах.
Проект рішення: "Затвердити регламент проведення загальних зборів та голосування на зборах згідно “Положення про загальні збори”.
4. Прийняття нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення: "Затвердити нову редакцію статуту.”
5. Прийняття нової редакції Положення про Загальні збори Товариства.
Проект рішення: "Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства.”
6. Прийняття нової редакції Положення про Правління Товариства.
Проект рішення: "Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.”
7. Припинення повноважень голови правління-керуючого та членів Правління Товариства.
Проект рішення: “Припинити повноваження голови правління-керуючого ПАТ “Трест КЕМ”: Черниша П.М., та членів правління ПАТ “Трест КЕМ” у повному складі.
8. Обрання голови правління-керуючого та членів Правління Товариства.
Проект рішення: “Обрати головою правління-керуючим ПАТ “Трест КЕМ” Черниша П.М., обрати членами правління  ПАТ “Трест КЕМ”: Падалку Л.О., Скринніка С.М., Лесникова О.О., Мудренка В.О., Кучеренка Ю.В., Розгона А.М., Падалку О.В., Матвійчука О.В., Федоренка В.Ф.”
9. Затвердження умов цивільно-правових угод з головою правління-керуючим та членами Правління. Визначення особи, яка уповноважується на підписання зазначених угод.
Проект рішення: “Затвердити умови цивільно-правових угод з головою правління-керуючим та членами Правління. Уповноважити на підписання зазначених угод голову наглядової ради Товариства.
10. Прийняття нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства.
Проект рішення: "Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.”
11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: “Припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ “Трест КЕМ” у повному складі.
12. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових угод з членами Наглядової ради. Визначення особи, яка уповноважується на підписання зазначених угод.
Проект рішення: “Затвердити умови цивільно-правових угод з членами Наглядової ради. Уповноважити на підписання зазначених угод голову правління-керуючого Товариства.
14. Прийняття нової редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства.
Проект рішення: "Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства.”
15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: “Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ “Трест КЕМ” у повному складі.
16. Обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових угод з членами Ревізійної комісії. Визначення особи, яка уповноважується на підписання зазначених угод.
Проект рішення: “Затвердити умови цивільно-правових угод з членами Ревізійної комісії. Уповноважити на підписання зазначених угод голову правління-керуючого Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://04012750.smida.gov.ua.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень щодо питань порядку денного, акціонери можуть з понеділка по п'ятницю з 09-00 до 17-00 за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Саксаганського, 67, ІІ-й поверх, приймальня Голови Правління) звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: голова ревізійної комісії Война Ольга Андріївна.
         Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для уповноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. Телефон для довідок: (044) 287-12-44. 
Також нагадуємо, що згідно Закону України "Про депозитарну систему України" право голосу на загальних зборах мають тільки ті акціонери, які уклали договори з депозитарною установою про обслуговування своїх рахунків  в цінних паперах. 

Оголошення надруковано в «Бюлетень Цінні папери України» № 174 від 19.09.2016 року

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління-керуючий Черниш Павло Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.09.2016
(дата)