Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 15.04.2016
Дата публікації 14.03.2016 17:44:06
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Трест “Київелектромонтаж”
Юридична адреса* 01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 67.
Керівник* Черниш Павло Миколайович - Голова правління-керуючий. Тел: (044) 227-12-44
E-mail* 04012750@fopsea.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

                                                                                  Шановні акціонери 
                 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”!
          ПАТ “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ” (повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”, адреса місцезнаходження 01033, м.Київ, вулиця Саксаганського, будинок 67) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15 квітня 2016 року за адресою: м.Київ, вул. Саксаганського, б. 67, приміщення актового залу. Початок зборів о 14-30 год. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в загальних зборах акціонерів проводиться 15 квітня 2016 року за місцем проведення зборів акціонерів. Початок реєстрації в 12-30 год.  Закінчення реєстрації в 14-15 год. Перелік  акціонерів,  які  мають  право на участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 11 квітня 2016 р. 
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження регламенту проведення зборів та порядку голосування на зборах.
4. Затвердження звіту правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік та основні напрямки роботи у 2016 році.
5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства  за 2015 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
8. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік.
9. Внесення змін до Положення про Правління Товариства.
10. Обрання окремих членів Правління Товариства.
11. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ “Трест “Київелектромонтаж”.
12. Обрання членів Наглядової ради ПАТ “Трест “Київелектромонтаж”.
13. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ “Трест “Київелектромонтаж”.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з обраними особами в Наглядову раду Товариства. Визначення особи,  яка уповноважується на підписання зазначених договорів.
15. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень щодо питань порядку денного, акціонери можуть з понеділка по четвер з 09-00 до 17-00 за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Саксаганського, 67, ІІ-й поверх, приймальня Голови Правління) звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Война Ольга Андріївна.
            Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. Телефон для довідок: (044) 287-12-44. 
Також нагадуємо, що згідно Закону України "Про депозитарну систему України" право голосу на загальних зборах мають тільки ті акціонери, які уклали договори з депозитарною установою про обслуговування своїх рахунків  в цінних паперах.
                           Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний (2015р.) Попередній (2014р.)
Усього активів 36385 41918
Основні засоби 6908     6470
Довгострокові фінансові інвестиції 500 500
Запаси 2761 4427
Сумарна дебіторська заборгованість 24643 26157
Грошові кошти та їх еквіваленти 106 2001
Нерозподілений прибуток (збиток) -7397 -11623
Власний капітал 22025 29422
Статутний капітал 764 764
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов'язання 14360 12496
Чистий прибуток (збиток) -7397 -8905
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3056400 3056400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 443 530

Наглядова рада ПАТ “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”. 

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів опубліковано в офіційному друкованому виданні "Бюлетень Цінні папери України" № 46 від 15.03.2016 року

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління-керуючий Черниш Павло Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.03.2016
(дата)