Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 26.06.2015
Дата публікації 25.05.2015 10:54:22
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Трест “Київелектромонтаж”
Юридична адреса* 01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 67.
Керівник* Черниш Павло Миколайович - Виконуючий обов'язки голови правління-керуючого. Тел: (044) 227-12-44
E-mail* 04012750@mbr.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”! ПАТ “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ” (повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”, адреса місцезнаходження 01033, м.Київ, вулиця Саксаганського, будинок 67) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26.06.2015 року о 14-30 год. за адресою: м.Київ, вул. Саксаганського, б. 67, приміщення актового залу. Реєстрація відбудеться за місцем проведення зборів. Початок реєстрації в 12-30 год. Закінчення реєстрації в 14-15 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22.06.2015 р. Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування): 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 2. Обрання лічільної комісії загальних зборів акціонерів. 3. Про затвердження регламенту проведення зборів та порядку голосування на зборах. 4. Затвердження звіту правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 та 2014 роки та основні напрямки роботи у 2015 році. 5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 та 2014 роки. 6. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 та 2014 роки. 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії. 8. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2013 та 2014 роки. 9. Внесення змін до Положення про Правління Товариства. 10. Припинення повноважень окремих членів правління Товариства. 11. Обрання окремих членів Правління. 12. Обрання голови правління Товариства. 13. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 та 2014 роки. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень щодо питань порядку денного, акціонери можуть з понеділка по четвер з 09-00 до 17-00 за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Саксаганського, 67, ІІ-й поверх, приймальня Голови Правління) звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Голова Ревізійної комісії Война О.А. Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. Телефон для довідок: (044) 287-12-44. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) Найменування показника Період Звітний (2013р.) Попередній (2012р.) Усього активів 48468 54771 Основні засоби 7057 7885 Довгострокові фінансові інвестиції 500 500 Запаси 3944 4911 Сумарна дебіторська заборгованість 33705 39248 Грошові кошти та їх еквіваленти 1025 123 Нерозподілений прибуток (збиток) -2718 -6998 Власний капітал 38327 41045 Статутний капітал 764 764 Довгострокові зобов’язання - - Поточні зобов’язання 10141 13726 Чистий прибуток (збиток) -2718 -6998 Середньорічна кількість акцій (шт.) 3056400 3056400 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 607 722 Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) Найменування показника Період Звітний (2014р.) Попередній (2013р.) Усього активів 41918 48468 Основні засоби 6470 7057 Довгострокові фінансові інвестиції 500 500 Запаси 4427 3944 Сумарна дебіторська заборгованість 26157 33705 Грошові кошти та їх еквіваленти 2001 1025 Нерозподілений прибуток (збиток) -11623 -2718 Власний капітал 29422 38327 Статутний капітал 764 764 Довгострокові зобов’язання - - Поточні зобов’язання 12496 10141 Чистий прибуток (збиток) -8905 -2718 Середньорічна кількість акцій (шт.) 3056400 3056400 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 530 607 Наглядова рада ПАТ “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 25.05.2015р. в №92 Бюлетень «Цінні папери України»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконуючий обов'язки голови правління-керуючого Черниш Павло Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.05.2015
(дата)