Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 21.05.2013
Дата публікації 21.05.2013 17:57:16
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Трест “Київелектромонтаж”
Юридична адреса* 01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 67.
Керівник* Попов Василь Петрович - Тимчасово виконуючий обов'язки Голови правління-керуючого. Тел: 0442871244
E-mail* trest_kem@voliacable.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”
ПАТ “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ” (повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”, адреса місцезнаходження 01033, м.Київ, вулиця Саксаганського, будинок 67) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21.06.2013 року о 14-30 год. за адресою: м.Київ, вул. Саксаганського, б. 67, приміщення актового залу. Реєстрація відбудеться за місцем проведення зборів.
Початок реєстрації в 12-30 год. Закінчення реєстрації в 14-15 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17.06.2013 р.

Порядок денний
(Перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічільної комісії загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження регламенту проведення зборів та порядку голосування на зборах.
4. Затвердження звіту правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012рік та основні напрямки роботи у 2013 році.
5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
8. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2012 рік.
9. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2012 році та прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2013 року, затвердження характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості.
10. Внесення змін до Статуту, Положення про Правління Товариства.
11. Припинення повноважень голови правління Товариства.
12. Обрання голови правління Товариства.
13. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень щодо питань порядку денного, акціонери можуть у робочі дні з 09-00 до 18-00 за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Саксаганського, 67, ІІ-й поверх, приймальня Голови Правління) звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Голова Ревізійної комісії Война О.А.
Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. Телефон для довідок: (044) 287-12-44.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний
(2012р.) Попередній
(2011р.)
Всього активів 54771 63600
Основні засоби 8700 9198
Довгострокові фінансові інвестиції 500 1084
Запаси 4911 5869
Сумарна дебіторська заборгованість 39326 46210
Грошові кошти та їх еквіваленти 123 123
Нерозподілений прибуток (збиток) -6998 -3037
Власний капітал 41045 48043
Статутний капітал 764 764
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 13726 15557
Чистий прибуток (збиток) -6998 -3037
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3056400 3056400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 722 838

Наглядова рада ПАТ “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”.
Повідомлення опубліковане в газеті "Відомості НКЦПФР" № 92 від 21.05.2013 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Тимчасово виконуючий обов'язки Голови правління-керуючого Попов Василь Петрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.05.2013
(дата)