Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 20.02.2012
Дата публікації 22.02.2012 09:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство “Київелектромонтаж”
Юридична адреса* 01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 67.
Керівник* Глухов Володимир Володимирович - Голова правління-керуючий. Тел: 0442871244
E-mail* trest_kem@voliacable.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”

Наглядова Рада ПАТ “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ” (повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”, адреса місцезнаходження 01033, м.Київ, вулиця Саксаганського, будинок 67) повідомляє про скликання річних загальних зборів, які відбудуться 22.03.2012 року о 14-30 за адресою: м.Київ, вул. Саксаганського, б. 67, приміщення актового залу. Реєстрація відбудеться за місцем проведення зборів.
Початок реєстрації о 13-00, Закінчення реєстрації о 14-15.

Порядок денний
(Перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічільної комісії загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження регламенту проведення зборів та порядку голосування на зборах.
4. Затвердження звіту правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011рік та основні напрямки роботи у 2012 році.
5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
6. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
8. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2011 рік.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
10. Затвердження типової форми трудового договору з начальниками структурних підрозділів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16.03.2012 р.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень щодо питань порядку денного, акціонери можуть у робочі дні з 09-00 до 18-00 за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Саксаганського, 67, ІІ-й поверх, приймальня Голови Правління) звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Голова Ревізійної комісії Война О.А.
Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. Телефон для довідок: (044) 287-12-44.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний (2011р.) Попередній (2010р)
Всього активів 63972 66313
Основні засоби 9225 9535
Довгострокові фінансові інвестиції 1084 964
Запаси 5869 4517
Сумарна дебіторська заборгованість 59604 49360
Грошові кошти та їх еквіваленти 123 1937
Нерозподілений прибуток (збиток) -2665 9422
Власний капітал 50316 40894
Статутний капітал 764 764
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 15557 15233
Чистий прибуток (збиток) -2665 -3647
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3056400 3056400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 838 874
Наглядова рада ПАТ “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”.
Повідомлення опубліковане в газеті "Відомості НКЦПФР" № 34(1287) від 20.02.2012 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління-керуючий Глухов Володимир Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.02.2012
(дата)