Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 16.02.2011
Дата публікації 16.02.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство “Київелектромонтаж”
Юридична адреса* 01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 67.
Керівник* Лога Вячеслав Васильович - Голова правління-керуючий. Тел: 0442871244
E-mail* trest_kem@voliacable.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери ВАТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”!
Правління ВАТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ” повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24.03.2011 року о 14-30 за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 67, приміщення актового залу. Початок реєстрації о 13-00. Закінчення реєстрації о 14-15.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАНННЯ):
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Про затвердження звіту правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та основні напрямки роботи у 2011 році.
5. Про затвердження звіту наглядової ради товариства за 2010 рік.
6. Про затвердження звіту та висновків ревізійної комісії товариства, річних звітів та балансу товариства за 2010 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2010 рік.
8. Про затвердження фінансового плану товариства на 2011 рік.
9. Про припинення повноважень голови та членів правління товариства.
10. Про обрання голови та членів правління товариства.
11. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.
12. Про обрання членів наглядової ради товариства.
13. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.
14. Про обрання членів ревізійної комісії.
15. Про визначення типу та визначення назви товариства.
16. Про внесення змін та доповнень до статуту товариства, шляхом викладення його в новій редакції з метою приведення у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
17. Про приведення Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про правління, Положення про ревізійну комісію товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" а також їх затвердження.
18. Про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування в бездокументарну форму існування (дематеріалізацію) та затвердження рішення про дематеріалізацію.
19. Про затвердження депозитарію для обслуговування випуску акцій Товариства та умов договору з цим депозитарієм.
20. Про обрання зберігача для відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується та затвердження умов договору з цим зберігачем.
21. Про затвердження дати припинення ведення реєстру акціонерів та затвердження дати припинення операцій.
22. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію випуску акцій та призначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо персонального повідомлення акціонерів та забезпечення процедури дематеріалізації.
23. Про затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій.
24. Про прийняття рішення про розірвання в односторонньому порядку (припинення дії) договору з реєстроутримувачем, що здійснює ведення реєстру власників іменних акцій Товариства.
25. Про визначення уповноваженого на зберігання документів системи реєстру Товариства.
Дата складання реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24.03.2011 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів а також в період з 23.02.2011 р. по 23.03.2011 р. у робочі дні в час з 10-00 по 17-00 за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 67 звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Война О.А.
Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. Телефон для довідок: (044) 287-12-44.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)
Найменування показника
Період
2010 рік 2009 рік
Всього активів 66313 77533
Основні засоби 9535 10503
Довгострокові фінансові інвестиції 964 964
Запаси 4517 5541
Сумарна дебіторська заборгованість 49360 59604
Грошові кошти та їх еквіваленти 1937 921
Нерозподілений прибуток 9422 13069
Власний капітал 40894 40894
Статутний капітал 764 764
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 15233 22806
Чистий прибуток(збиток) -3647 -5484
Середньорічна кількість акцій(шт.) 3056400 3056400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 874 968
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в "Відомості ДКЦПФР" № 25 (1030) від 08.02.2011р та в газеті "Дивіденди-столиця" № 11-12 (487-488) від 08.02.2011р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління-керуючий Лога Вячеслав Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.02.2011
(дата)