Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  21.07.2021 16:27:02
Дата здійснення дії: 06.08.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " БОБРИНЕЦЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА"
Код за ЄДРПОУ:  03748779
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «БОБРИНЕЦЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА»

(надалі – Товариство)

(код ЄДРПОУ: 03748779: місцезнаходження: 27200, Кіровоградська обл., м. Бобринець, вул. Промислова, 6) повідомляє, що  позачергові загальні збори акціонерів (надалі – загальні збори) відбудуться  6 серпня  2021 року о 10.00 год., місце проведення: Кіровоградська обл.,   Кропивницький  р-н.,  м. Бобринець, вул. Промислова, 6, у кабінет №10 (актовий зал). Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах, буде проводитись  6 серпня 2021 року з 08.50 до 09.50 год., за місцем проведення зборів.     Адреса власного  веб-сайту, на  якому  розміщена  інформація  з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:   bobrintech.at24.com.ua

Дата складання  переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: на 24.00 год. 02.08. 2021 року.

Проект порядку денного загальних зборів:

1.Обрання  голови та  членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.  Прийняття рішень з питань  порядку проведення чергових загальних зборів  акціонерів, затвердження регламенту зборів.

4. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.  Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «БОБРИНЕЦЬКА  СІЛЬГОСПТЕХНІКА» та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства за адресою Товариства: 27200, Кіровоградська обл., м. Бобринець, вул. Промислова,6,  кабінет № 3   у робочі дні, робочий час, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення, або надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та самого порядку денного Зборів. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є  Член Наглядової Ради Ляшенко Володимир Анатолійович, тел.05257-3-40-22.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань порядку денного. Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати форму та містити всю інформацію, які визначені законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у Статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою (у разі наявності). У разі, якщо надісланий (наданий) запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію. До запиту обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту, яка є підтвердженням факту володіння акціями Товариства особою, що подає запит;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів);

- на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів;

- у разі внесення змін до порядку денному загальних зборів отримати, у визначені законодавством строки, повідомлення про такі зміни, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

            При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера) реєстраційній комісії необхідно:

  1. пред'явити особистий паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
  2. надати документи (копії документів, засвідчені нотаріально):
  • для неповнолітніх акціонерів письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів  неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;
  • для представників акціонерів документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність; договір про управління або договір доручення;
  • для представника юридичної особи, якщо це директор - оригінал або нотаріально посвідчена копія документа що підтверджує його повноваження та  призначення на посаду, якщо  не директор – довіреність, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату, що передує даті проведення загальних зборів Товариства, Статут юридичної особи-акціонера або його нотаріальну копію.

            Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.  Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Не можуть бути представниками акціонерів посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, письмово повідомивши про це Виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Всі інші питання, пов’язані з порядком участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються законодавством.

  Згідно переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів,  загальна кількість акцій  Товариства  - 2268400  штук, голосуючих акцій – 2016421 штуки.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,

включених до проекту порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб:   Тарасюк Галина Володимирівна   – голова, Богданов Олександр Іванович  та Сердюк Валентина Миколаївна – члени. Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів.  Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою радою.

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів 06.08.2021р. повинні відповідати формі та  зразку, який затверджено рішенням Наглядової Ради. Кожен бюлетень під час видачі акціонеру повинен бути посвідчений підписом Голови реєстраційної комісії,  а після його отримання Лічильною комісією, підписом голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії та печаткою.

3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.  Прийняття рішень з питань  порядку проведення позачергових загальних зборів  акціонерів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення:  Обрати секретарем   Зборів  Ляшенко Володимира Анатолійовича .  Затвердити регламент  роботи загальних зборів:     доповіді - до 10 хвилин;  виступи - до 3 хвилин; відповіді на запитання - 10 хвилин.

4.  Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.  Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «БОБРИНЕЦЬКА  СІЛЬГОСПТЕХНІКА» та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення: Затвердити Статут  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОБРИНЕЦЬКА  СІЛЬГОСПТЕХНІКА» у новій редакції.  Уповноважити  Директора ПрАТ «БОБРИНЕЦЬКА  СІЛЬГОСПТЕХНІКА»  Цесарського Анатолія Юрійовича на підписання Статуту у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства з правом передоручення вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

 

Наглядова Рада Товариства