Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  25.03.2019 15:50:01
Дата здійснення дії: 26.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ"
Код за ЄДРПОУ:  04012750
Текст повідомлення: 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ПАТ “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”!

ПАТ “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ” (повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”, адреса місцезнаходження 01033, м.Київ, вулиця Саксаганського, будинок 67) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 квітня 2019 року за адресою: м.Київ, вул. Саксаганського, б. 67, приміщення актового залу. Початок зборів о 13-30 год. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в загальних зборах акціонерів проводиться 26 квітня 2019 року за місцем проведення зборів акціонерів. Початок реєстрації в 12-15 год. Закінчення реєстрації в 13-15 год. Перелік  акціонерів,  які  мають  право на участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 22 квітня 2019 р.

 

Перелік питань включених до проекту порядку денного:

 

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: "Обрати Михайлик Лесю Віталіївну головою лічильної комісії, обрати Нітченко Тетяну Володимирівну та Матух Вікторію Вікторівну членами лічильної комісії.

 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: "Обрати головою загальних зборів Скринніка Сергія Миколайовича, обрати секретарем загальних зборів Войну Ольгу Андріївну. Уповноважити голову загальних зборів Скринніка Сергія Миколайовича та секретаря загальних зборів Войну Ольгу Андріївну підписати протокол цих загальних зборів акціонерів.”

 1. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів та голосування на зборах.

Проект рішення: "Затвердити регламент проведення загальних зборів та голосування на зборах згідно “Положення про загальні збори”.

 1. Затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: "Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік."

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення: "Діяльність Правління Товариства за 2018 рік визнати задовільною".

 1. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: "Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік."

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: "Діяльність Наглядової ради Товариства за 2018 рік визнати задовільною".

 1. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства  за 2018 рік.

Проект рішення: "Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік."

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: "Діяльність Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік визнати задовільною".

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік.

 1. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Направити прибуток за 2018 рік на поповнення резервного капіталу Товариства.

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради ПАТ “Трест КЕМ” у повному складі.

 1. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: обрання проводиться шляхом кумулятивного голосування.

14. Припинення повноважень окремих членів правління.

Проект рішення: Припинити повноваження окремих членів правління ПАТ “Трест КЕМ”.

15. Обрання окремих членів правління Товариства.

Проект рішення: обрання проводиться шляхом кумулятивного голосування.

16. Припинення повноважень члена ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження члена ревізійної комісії ПАТ “Трест КЕМ”

17. Обрання члена ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: обрання проводиться шляхом кумулятивного голосування.

18. Затвердження умов цивільно-правових угод з членами Наглядової ради. Визначення особи, яка     уповноважується на підписання зазначених угод.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових угод з членами Наглядової ради. Уповноважити на підписання зазначених угод голову правління-керуючого Товариства.

            Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://04012750.smida.gov.ua. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень щодо питань порядку денного, акціонери можуть з понеділка по п'ятницю з 09-00 до 17-00 за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Саксаганського, 67, ІІ-й поверх, приймальня Голови Правління) звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Война Ольга Андріївна. Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для уповноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. Телефон для довідок: (044) 287-12-44.

Також нагадуємо, що згідно Закону України "Про депозитарну систему України" право голосу на загальних зборах мають тільки ті акціонери, які уклали договори з депозитарною установою про обслуговування своїх рахунків  в цінних паперах.

 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

 

Період

Звітний (2018р.)

Попередній

(2017р.)

Усього активів

43540

36575

Основні засоби (за залишковою вартістю)

4478

5983

Запаси

3343

3034

Сумарна дебіторська заборгованість

15266

16372

Гроші та їх еквіваленти

8080

4097

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

6367

4731

Власний капітал

23287

21651

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

764

764

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

20253

14924

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1636

4731

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3056400

3056400

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0.54

1.55

То