Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  17.10.2019 17:34:02
Дата здійснення дії: 23.10.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ"
Код за ЄДРПОУ:  04012750
Текст повідомлення: 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ПАТ “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”!

 

ПАТ “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ” (повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”, адреса місцезнаходження 01033, м.Київ, вулиця Саксаганського, будинок 67) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 жовтня 2019 року за адресою: м.Київ, вул. Саксаганського, б. 67, приміщення актового залу. Початок зборів о 15-00 год.Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в загальних зборах акціонерів проводиться23 жовтня 2019 року за місцем проведення зборів акціонерів. Початок реєстрації в 13-30 год. Закінчення реєстрації в 14-45 год. Перелік  акціонерів,  які  мають  право на участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 17 жовтня 2019 р.

 

Перелік питань включених до проекту порядку денного:

 

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Проект рішення: "Обрати Михайлик Лесю Віталіївну головою лічильної комісії, обрати Помазанко Лесю Миколаївну та Матух Вікторію Вікторівну членами лічильної комісії.

 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.

Проект рішення: "Обрати головою загальних зборів Скринніка Сергія Миколайовича, обрати секретарем загальних зборів Войну Ольгу Андріївну. Уповноважити голову загальних зборів Скринніка Сергія Миколайовича та секретаря загальних зборів Войну Ольгу Андріївну підписати протокол цих загальних зборів акціонерів.”

 1. Затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства та голосування на зборах.

Проект рішення: "Затвердити регламент проведення загальних зборів Товариства та голосування на зборах згідно “Положення про загальні збори”.

 1. Про надання згоди на укладення від імені Товариства значного правочину: договору купівлі – продажу нерухомого майна.

Проект рішення:Надати згоду та уповноважити голову правління-керуючого Розгона А.М. або особу, що виконуватиме його повноваження, укласти з товариством з обмеженою відповідальністю «Інстал Сістем» або іншою особою по узгодженню з Наглядовою радою Товариства договору купівлі-продажу нежилого будинку в цілому – приміщення бази загальною площею 1517,30 кв. м., який розташований в місті Києві по вулиці Пост-Волинська будинок № 7 літ. А за ціною, визначеною відповідно до чинного законодавства.

 1. Про надання згоди на укладення від імені Товариства договору купівлі – продажу рухомого майна.

Проект рішення:Надати згоду та уповноважити голову правління-керуючому Розгона А.М. або особу, що виконуватиме його повноваження, укласти з товариством з обмеженою відповідальністю «Інстал Сістем» або іншою особою по узгодженню з наглядовою радою Товариства договору купівлі-продажу наступного майна, що розташоване на території нежилого будинку в цілому – приміщення бази за адресою: місто Київ, вулиця Пост-Волинська будинок № 7 літ. А: тепломережа, асфальтове покриття двору, асфальтове покриття складу, ворота, кабельні лінії та ВРП, навіс для зберігання, навіс під склад, ангар, огорожа 86 кв. м., прохідна бази, ангар металевий, огорожа металева та огорожа сітка рябиця за ціною визначеною за узгодженням сторін.

 1. Прийняття рішення про зміну типу Товариства та найменування Товариства.

Проект рішення:

6.1. Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VII змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

6.2. Змінити найменування Товариства:

      Повне найменування Товариства:

 • українською мовою: з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ»
 • російською мовою: з ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРЕСТ «КИЕВЭЛЕКТРОМОНТАЖ» на ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРЕСТ «КИЕВЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
 • англійськоюмовою: з PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «TREST «KYIVELEKTROMONTAZH» на PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «TREST «KYIVELEKTROMONTAZH»

Скорочене найменування Товариства:

 • українською мовою: з ПАТ «ТРЕСТ КЕМ» на ПрАТ «ТРЕСТ КЕМ» 
 • російською мовою: з ПАО «ТРЕСТ КЕМ» на ЧАО «ТРЕСТ КЕМ»
 • англійською мовою: з PJSC «TRESTKEM» на JSC «TRESTKEM»

     6.3. Уповноважити голову правління – керуючого Розгона А.М. (з правом передоручення) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов’язаних зі зміною типу та найменування Товариства.

 1. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» (нова редакція Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ»

Проект рішення: У зв’язку зі зміною типу та найменування Товариства та приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»:

7.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції.

7.2. Доручити Голові та Секретарю загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

7.3.Доручити голові правління – керуючому Розгону А.М. (з правом передоручення)  здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

8. Про внесення змін до положень Товариства.

Проект рішення: У зв’язку зі зміною типу та найменування Товариства та внесенням змін до Статуту Товариства:

8.1. Внести змінидо Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ», Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» та Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ», виклавши їх в новій редакції.

8.2.Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ», Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ».

8.3. Доручити Голові загальних зборів Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ», Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ».

9. Повноваження членів Правління, Наглядової радита Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Встановити, що повноваження членів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії, обраних до органів Товариства до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк, визначений у Статуті Товариства, що затверджений рішенням цих загальних зборів Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://04012750.smida.gov.ua. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень щодо питань порядку денного, акціонери можуть з понеділка по п'ятницю з 09-00 до 17-00 за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Саксаганського, 67, ІІ-й поверх, приймальня Голови Правління) звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Война Ольга Андріївна. Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для уповноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. Телефон для довідок: (044) 287-12-44.

Також нагадуємо, що згідно Закону України "Про депозитарну систему України" право голосу на загальних зборах мають тільки ті акціонери, які уклали договори з депозитарною установою про обслуговування своїх рахунків  в цінних паперах.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Уразі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.