Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  14.06.2019 13:50:01
Дата здійснення дії: 05.07.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ "КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ"
Код за ЄДРПОУ:  04012750
Текст повідомлення: 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

ПАТ “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”!

        ПАТ “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ” (повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТРЕСТ “КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ”, адреса місцезнаходження 01033, м.Київ, вулиця Саксаганського, будинок 67) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 05 липня 2019 року за адресою: м.Київ, вул. Саксаганського, б. 67, приміщення актового залу. Початок зборів о 13-30 год. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в загальних зборах акціонерів проводиться 05 липня 2019 року за місцем проведення зборів акціонерів. Початок реєстрації в 12-15 год. Закінчення реєстрації в 13-15 год. Перелік  акціонерів,  які  мають  право на участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 01 липня 2019 р.

 

Перелік питань включених до проекту порядку денного:

 

  1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: "Обрати Михайлик Лесю Віталіївну головою лічильної комісії, обрати Нітченко Тетяну Володимирівну та Матух Вікторію Вікторівну членами лічильної комісії.

  1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: "Обрати головою загальних зборів Скринніка Сергія Миколайовича, обрати секретарем загальних зборів Войну Ольгу Андріївну. Уповноважити голову загальних зборів Скринніка Сергія Миколайовича та секретаря загальних зборів Войну Ольгу Андріївну підписати протокол цих загальних зборів акціонерів.”

  1. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів та голосування на зборах.

Проект рішення: "Затвердити регламент проведення загальних зборів та голосування на зборах згідно “Положення про загальні збори”.

  1. Схвалення укладених товариством значних правочинів.

Проект рішення: Підтвердити рішення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ», що було прийняте на позачергових загальних зборах акціонерів 17 листопада 2017 року, про надання згоди на вчинення договору поставки № 73/0/16, укладеного 01 листопада 2016 року між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» (ідентифікаційний код юридичної особи 04012750) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРБС ЕНД МАНХЕТТЕН УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 40081059), та схвалити договір, за яким впродовж періоду з листопада 2016 року по травень 2017 року ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРБС ЕНД МАНХЕТТЕН УКРАЇНА» було поставлено ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» товари загальною вартістю: 13 961 715,54 грн. (з ПДВ) та схвалити договір № 20/2/18 від 02 травня 2018 року, за яким впродовж періоду з травня 2018 року по грудень 2018 року ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРБС ЕНД МАНХЕТТЕН УКРАЇНА» було поставлено ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» товари загальною вартістю: 25 863 436,40 грн. (з ПДВ).

 

  1. Схвалення укладеного товариством значного правочину

Проект рішення: Схвалити договір про задоволення вимог іпотекодержателя, укладений 14 грудня 2017 року між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» (ідентифікаційний код юридичної особи 04012750) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРБС ЕНД МАНХЕТТЕН УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 40081059), посвідчений Колупаєвою Юлією Петрівною, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, та зареєстрований в реєстрі за № 881.

 

  1. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Проект рішення: Надати попередню згоду голові правління-керуючому Розгону А.М. або особі, що виконуватиме його повноваження, на вчинення значних правочинів (договорів, контрактів) стосовно виконання будь-яких електромонтажних, пусконалагоджувальних, ремонтних та інших будівельних робіт, з вартістю кожного правочину не більше 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень, з граничною сукупною вартістю таких значних правочинів не більше 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://04012750.smida.gov.ua. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень щодо питань порядку денного, акціонери можуть з понеділка по п'ятницю з 09-00 до 17-00 за місцезнаходженням Товариства (м. Київ, вул. Саксаганського, 67, ІІ-й поверх, приймальня Голови Правління) звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Война Ольга Андріївна. Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для уповноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. Телефон для довідок: (044) 287-12-44.

Також нагадуємо, що згідно Закону України "Про депозитарну систему України" право голосу на загальних зборах мають тільки ті акціонери, які уклали договори з депозитарною установою про обслуговування своїх рахунків  в цінних паперах.

 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.